Gastouder sylvia jabaaij. Albardaplantsoen 31 tel 0787070734

Pedagogisch beleidsplan

Gastouderbureau BAZZ

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 2

INHOUDSOPGAVE

1. VOORWOORD................................................................................................. 3

2. UITGANGSPUNT ............................................................................................. 4

3. SELECTIE EN DESKUNDIGHEID ................................................................... 5

3.1 Selectie gastouders .................................................................................. 5

3.2 Deskundigheid gastouders ....................................................................... 6

4. PEDAGOGISCHE VISIE VAN GOB BAZZ....................................................... 7

4.1 Visie op opvoeding .................................................................................... 7

4.2 Visie op gastouderopvang ......................................................................... 8

5. DE ROL VAN GOB BAZZ BIJ DE VERZORGING/ OPVOEDING.................... 9

6. DE PEDAGOGISCHE DOELSTELLING........................................................... 10

6.1 Emotionele veiligheid................................................................................. 10

6.2 Persoonlijke competentie........................................................................... 11

6.3 Sociale competentie .................................................................................. 11

6.4 Overdracht van normen en waarden ......................................................... 12

7. DE INRICHTING VAN DE OMGEVING............................................................ 14

7.1 De binnenruimte ........................................................................................ 14

7.2 De buitenruimte ......................................................................................... 14

8. DAGPROGRAMMA EN ACTIVITEITEN........................................................... 15

8.1 Dagplanning en ritme................................................................................. 15

8.2 Activiteiten ................................................................................................. 15

9. SAMENWERKING VRAAG- EN GASTOUDERS............................................. 16

9.1. Wenperiode .............................................................................................. 16

9.2 Communicatie............................................................................................ 16

9.3. Privacy...................................................................................................... 16

10. KINDERMISHANDELING............................................................................... 17

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 3

1. Voorwoord

Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders moeten de zekerheid hebben dat

er ook tijdens hun afwezigheid op een veilige en verantwoorde wijze voor hun kinderen

wordt gezorgd. Gastouderbureau BAZZ heeft goed persoonlijk contact met de

vraagouders en met de gastouders hoog in het vaandel staan. Hierdoor kunnen wij goede

ondersteuning geven op pedagogische gebied, administratief gebied maar ook bij het

aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Met de Wet Kinderopvang die per januari 2010 is ingegaan worden diverse

kwaliteitseisen gesteld aan de gastouderopvang. Een van deze kwaliteitseisen is dat

ieder gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft, waar ouders/verzorgers op

terug kunnen vallen als het gaat om de uitgangspunten en de werkwijze die worden

gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvoeding.

Gastouderbureau BAZZ vindt het belangrijk dat kinderen in een sfeer van

geborgenheid, veiligheid en vertrouwen worden opgevangen. Zo kunnen de kinderen zich

ontwikkelen naar zelfstandigheid en (keuze)vrijheid. Dit wordt gedaan met aandacht

voor ieder kind en in een goede relatie met de ouders.

In dit Pedagogisch beleidsplan kunt u lezen hoe wij werken en op welke manier wij

streven naar hoge kwaliteit. Dat is ons werk, zorgen voor goede en verantwoorde opvang

zodat ouders zich met een gerust hart kunnen bezig houden met hun studie of werk.

Gastouderopvang sluit goed aan bij de behoefte van werkende ouders. Deze vorm van

kinderopvang is flexibel: ouders kunnen het aantal uren afnemen waar zij daadwerkelijk

behoefte aan hebben.

De voordelen van gastouderopvang kenmerkt zich door:

Ø De huiselijke sfeer waarin de opvang plaats vindt.

Ø De flexibiliteit die geboden kan worden, in overleg met de gastouders kunnen

afspraken gemaakt worden over de opvangtijden, eten en drinken, slapen etc.

Ø Een vast persoon die het kind verzorgt.

Ø De vraagouder kiest zelf een gastouder.

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 4

2. Uitgangspunt

Gastouderbureau BAZZ treedt op als bemiddelaar tussen ouders/verzorgers die

kinderopvang zoeken; de vraagouders/ verzorgers en de ouders die kinderen willen

opvangen; de gastouders.

De gastouders verzorgen opvang aan maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 6 weken tot

13 jaar. Er worden maximaal 2 kinderen beneden het jaar opgevangen en 5 onder de 4

jaar (incl. eigen kinderen) en twee kinderen boven de vier jaar. Eigen kinderen tot 10

jaar tellen mee.

De opvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder of in het huis van de

vraagouders/verzorgers.

Gastouderopvang vormt een afspiegeling van de maatschappij. Ieder met een eigen

achtergrond, eigen ideeën over opvoeding en eigen manier van omgaan met anderen. Het

gastouderbureau wil recht doen aan die diversiteit van mensen en beschouwt mensen,

hoe verschillend ook, als gelijkwaardig. Vraag- en gastouders dienen elkaar met respect

te behandelen.

Bij het bemiddelen voor vraag- en gastouders wordt gekeken naar de achtergrond,

cultuur en sociale omgeving van de vraagouders. De wens van de ouders is erg belangrijk

om een goede koppeling te maken. Het kind staat hierbij centraal.

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 5

3. Selectie en deskundigheid

Gastouderopvang werd ten onrechte lange tijd onderschat. Het werken als gastouder is

zeker geen vrijblijvende zaak maar brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee.

Ouders moeten er zeker van kunnen zijn dat hun kind in goede handen is, tijdens hun

afwezigheid. Vraagouders moeten er tevens van op aan kunnen dat hun kind(eren) op de

afgesproken dagen opgevangen worden.

De gastouder heeft veel invloed op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. De

kwaliteit van de opvang hangt daarom voor het grootste gedeelte van de gastouder af.

Dit betekent een heel grote verantwoordelijkheid.

3.1. Selectie gastouders

Vanaf januari 2010 zijn de regels en eisen ten aanzien van de gastouderopvang

aangescherpt.

Al onze gastouders zijn uitgebreid gescreend middels onderstaande lijst. Met grote

zorgvuldigheid zoeken wij dan ook de juiste gastouder.

Tevens vindt de intake bij de gastouder thuis plaats zodat de bemiddelingsmedewerker

een volledige indruk krijgt van de gastouder.

De criteria waaraan wij toetsen zijn:

-

De gastouder is ten minste 18 jaar.

-

De gastouder heeft een pedagogische opleiding; zij bezit minimaal een diploma MBO-

2 Helpende Zorg en Welzijn.

-

De gastouder is lichamelijk en geestelijk gezond.

-

De gastouder is bereid om deel te nemen aan aanvullende cursussen/bijeenkomsten.

Deze worden door het gastouderbureau georganiseerd of aangeboden.

-

De gastouder moet de Nederlandse taal goed kunnen spreken en verstaan.

-

De gastouder heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afgesloten

(WA particulier).

-

De woning waarin het kind wordt opgevangen, is kindvriendelijk ingericht, hygiënisch

en veilig.

-

In de woning waar de opvang van kinderen plaatsvindt mag nooit

gerookt worden.

-

De gastouder beschikt over een kindvriendelijke houding en over vaardigheden die

zijn vereist met het oog op de omgang met kinderen.

-

De gastouder laat de kinderen nooit alleen of het toezicht aan anderen over.

-

De gastouder is telefonisch altijd bereikbaar.

-

De gastouder is regelmatig en gedurende een jaar beschikbaar om kinderen op te

vangen.

-

De gastouder is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) bij de

start van de opvang (Let op: wanneer de VOG nog niet in ons bezit is, kan de opvang

niet starten!). Indien de opvang plaats vindt bij de gastouder thuis dienen alle

volwassen huisgenoten ook in het bezit te zijn van een VOG.

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 6

3.2. Deskundigheid gastouders.

Van de gastouders wordt verwacht dat ze een waardevolle bijdrage wil leveren aan de

opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hierbij is het van belang dat ze voldoende

voorkennis, ervaring en affiniteit met kinderen heeft. Gastouderopvang is immers

professionele opvang. Om in aanmerking te komen voor het gastouderschap dient de

gastouder minimaal een opleiding op MBO niveau 2 (helpende zorg en welzijn) te hebben.

Gastouderbureau BAZZ heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. De gastouders kunnen

hun deskundigheid verder ontwikkelen door de cursussen en themavonden bij te wonen.

Hierbij kunt u denken aan de basiscursus en EHBO cursus. (verplicht)

De gastouder dient de volgende kennis/vaardigheden te hebben of bereid zijn om zich

hierin te verdiepen:

Ø De rol van de gastouder.

Ø De ontwikkelingsfases van kinderen van 0-12 jaar.

Ø Besteed aandacht aan de vier competenties (emotionele veiligheid, persoonlijke

competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden).

Ø Kan zich verplaatsen in het kind.

Ø Heeft plezier in de omgang met kinderen.

Ø Is zelfstandig en doortastend.

Ø Bezit voldoende sociale en communicatieve vaardigheden.

Ø Kan organiseren, regelen en zich flexibel kan opstellen.

Ø Kan een kind warmte, gezelligheid en veiligheid bieden.

Ø Gaat stimulerend in op de behoeften en de ontwikkeling van het kind.

Ø Heeft respect voor de eigenheid van het kind en de vraagouder.

Ø Is bereid tot samenwerking en overleg met de vraagouder/het gastouderbureau.

Ø Staat open voor ondersteuning en begeleiding door het gastouderbureau.

Tijdens de screening, maar ook tijdens het proces om tot een juiste koppeling te komen,

wordt er een groot beroep gedaan op de deskundigheid van de

bemiddelingsmedewerkers. De bemiddelingsmedewerkers zijn daarom pedagogisch

onderlegd, zij hebben o.a. een diploma SPW, PABO of Pedagogiek . Tevens hebben zij

ruime ervaring in de kinderopvang. Immers, zij moeten de juiste ondersteuning en

begeleiding kunnen bieden.

Goede opvang valt of staat bij heldere communicatie. Dit alles in het belang van het

kind. Gastouders moeten open staan voor feedback van de vraagouder en deze feedback

kunnen omzetten in actiepunten. Belangrijke zaken dienen te allen tijden vermeld te

worden aan het gastouderbureau.

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 7

4. Pedagogische visie van Gastouderbureau BAZZ

De belangrijkste factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van kinderen:

Kind = aanleg

De aangeboren aanleg bepaalt voor een deel de ontwikkeling van het kind. Bij de aanleg

van het kind speelt erfelijkheid een grote rol.

Kind = omgeving

De ontwikkeling van een kind wordt ook gevormd door zijn omgeving. De belangrijkste

omgevingfactoren zijn de directe opvoeders van het kind. De omgeving bestaat ook uit

de woning, straat, wijk etc. waarin het kind opgroeit.

Kind = aanleg en omgeving

Zowel de aanleg als de omgeving van het kind beïnvloedt de ontwikkeling. Door de

opvoeding kan de ontwikkeling van het kind worden gestimuleerd. Een kind wordt

beïnvloed door de omgeving en beïnvloedt tevens zelf zijn omgeving. Opvoeding speelt

een belangrijke rol bij het gedrag van het kind. Gedrag kan immers aangeleerd en

afgeleerd worden.

4.1 Visie op opvoeding

Opvoeden. Eerst maar eens stilstaan bij de inhoudelijke betekenis van dit woord. Je

vindt er ‘voeden’ in terug. Het gaat dan om de juiste voeding te verschaffen aan het kind

om veilig, gezond en in balans op te groeien. Je kunt een kind voeden, door te

observeren, aan te voelen wat het kind nodig heeft. Het is daarom van belang dat de

gastouder, door veel te kijken naar kinderen, probeert in te schatten wat het kind nodig

heeft. Zodat het kind in zijn behoefte zal worden voorzien. Interactie tussen ouder en

kind is hierbij essentieel.

Vanuit onze visie heeft een kind een geborgen en liefdevolle omgeving nodig. Je veilig en

vertrouwd voelen is een voorwaarde om de wereld te ontdekken en je goed te kunnen

ontwikkelen.

Een omgeving waarin een kind, kind mag zijn, waarin zijn eigenheid gerespecteerd wordt

en waarin hij serieus wordt genomen. Van daaruit kan een kind zich ontwikkelen tot een

stabiele en zelfstandige volwassene.

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 8

4.2 Visie op gastouderopvang.

De ouders zijn de eerst verantwoordelijken in de opvoeding van het kind. Een kind dat

bij de gastouder komt, maakt deel uit van meerdere opvoedingssituaties. Het kind heeft

zo ook de gelegenheid om met meerdere personen te hechten, zowel met een volwassene

als met kinderen. De sociale ontwikkeling loopt vaak voorspoediger omdat een kind al

vroeg leert rekening te houden met andere kinderen. De opvoeding bij de gastouder is

aanvullend op de opvoeding thuis.

Van de gastouder wordt verwacht dat ze een omgeving creëert waarin het kind zich

optimaal kan ontwikkelen. De gastouder dient aandacht te besteden aan de verschillende

ontwikkelingsgebieden. Het spel en de materialen zijn afgestemd op de leeftijd en het

ontwikkelingsniveau van het kind. Ook de omgeving speelt een belangrijke rol en moet zo

ingericht zijn dat het uitnodigt om te gaan spelen. Daarnaast is het van belang dat de

gastouder de zelfstandigheid van het kind bevordert.

Als we de huidige ontwikkelingen binnen de kinderopvang zien dan lijkt de trend vooral

om de dagen van jonge kinderen middels uitgebreide dagprogramma’s en activiteiten te

vullen. Dit allemaal in het belang van het kind en om de ontwikkelingskansen te

vergroten. Echter, kinderen leren niet alleen maar door hen activiteiten aan te bieden

via allerlei methodes maar leren vooral door mensen te imiteren en te kopiëren.

Gastouderbureau BAZZ is ervan overtuigd dat kinderen zelf de ruimte moeten krijgen

om een invulling te geven aan hun dag. De juiste balans tussen inspanning en ontspanning

is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Ons motto is dan ook “

laat een kind even

kind zijn”

.

Gastouderopvang, kleinschalige opvang

Kinderen van 0 tot en met 4 jaar maken een enorme ontwikkeling door. De basis wordt

dan gelegd. Gastouderopvang draagt bij aan een goede hechting tussen opvoeder en kind

omdat er sprake is van een vaste opvoeder. Doordat er relatief weinig kinderen tegelijk

worden opgevangen krijgen de kinderen de persoonlijke aandacht die zij nodig hebben.

Gastouderopvang vindt plaats in een huiselijke omgeving en bootst de gezinssituatie het

beste na. Binnen de gastouderopvang is er sprake van veel continuïteit. Er is een vaste

gastouder en de opvanglocatie is hetzelfde. Gastouderopvang is maatwerk en speelt in

op de behoeftes van het kind doordat er duidelijke communicatie plaats vindt tussen

gastouder en vraagouder over de opvoeding en verzorging van het kind.

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 9

5. De rol van gastouderbureau BAZZ bij de verzorging en

opvoeding van kinderen.

Gastouderbureau BAZZ streeft naar kwalitatief goede kinderopvang en bevordert dit

door voorwaarden te scheppen die nodig zijn om de opvang bij de gastouder goed te

laten verlopen.

Het gastouderbureau schept de volgende voorwaarden:

· De selectie van gastouders aan de hand van het Convenant Kinderopvang. Dit

betreft met name punten zoals opvoedkundige kwaliteiten, motivatie, veiligheid

en hygiëne etc.

· Het zorgvuldig tot stand brengen van een koppeling tussen vraagouders en

gastouders.

· Het gastouderbureau heeft een maximaal aantal gast- en eigen kinderen per

reguliere gastouder vastgesteld, namelijk zes kinderen waarvan maximaal twee

kinderen beneden het jaar. Ook wordt er gekeken naar de ruimte van de woning

en of er een aparte slaapruimte aanwezig is.

· Het ondersteunen van gastouders en bevorderen van de deskundigheid door

aanvullende cursussen aan te bieden.

· Ten behoeven van de kwaliteit wordt er jaarlijks een risico inventarisatie

veiligheid en gezondheid afgenomen in de woning van de gastouder. De aanwezige

risico’s worden geïnventariseerd en waar nodig aanpassingen aangebracht. Het

gastouderbureau stelt aan de hand van de verbeteringspunten een actieplan op.

· De gastouder is verantwoordelijk voor haar omgangswijze met het gastkind.

Hiermee wordt de manier van verzorgen en opvoeden van het gastkind bedoeld.

· Tussen het gastouderbureau en de gastouders is geen werkgever- werknemer

relatie. Gedurende de opvang zal voldaan dienen te worden aan de eisen die

Gastouderbureau BAZZ stelt. Wanneer blijkt dat de gastouder niet voldoet aan

de eisen die het bureau stelt en na een gesprek geen verbetering optreedt kan

gastouderbureau BAZZ besluiten de gastouder uit te schrijven.

· Het gastouderbureau heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld; dit

beleidsplan dient als uitgangspunt voor het gastouderschap.

· Het gastouderbureau is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 10

6. De pedagogische doelstelling

Gastouderbureau BAZZ besteedt aandacht aan de volgende vier competenties als

pedagogische basisdoelen van de opvoeding van kinderen in gezin en gastouderopvang.

1. Emotionele veiligheid: een veilige basis, een thuis waar de kinderen zich

kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

2. Persoonlijke competentie: kinderen in staat stellen om allerlei soorten

problemen adequaat aan te pakken en zich aan te passen aan veranderende

omstandigheden.

3. Sociale competentie: het zich in een ander kunnen verplaatsen, communiceren,

samenwerken en anderen helpen.

4. Overdracht van normen en waarden: kinderen moeten de kans krijgen om zich

de waarden en normen, de cultuur, eigen te maken van de samenleving waarvan

zij deel uitmaken.

Gastouderbureau BAZZ heeft deze vier competenties uitgewerkt en de uitgangspunten

toegelicht.

6.1 Emotionele veiligheid

Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat een kind zich veilig en

geborgen voelt. Dat is de basis voor een goede persoonlijkheidsontwikkeling. Opvang bij

de gastouder thuis moet voor het kind een huiselijke sfeer met geborgenheid, veiligheid

en vertrouwen bieden. Het kind moet voldoende aandacht en warmte krijgen. Er moet

ruimte zijn voor individueel contact met het kind en de eigenheid van het kind moet

gerespecteerd worden.. We streven naar een vertrouwensrelatie tussen gastouder en

kind(eren).

Ouders zijn de primaire opvoeders van hun kind, onze gastouders delen de

opvoedingsverantwoordelijkheden met hen. Het is in het belang van het kind dat de

communicatie tussen gastouder en vraagouder goed verloopt. Er is dan ook een

wisselwerking tussen ouders en gastouder met betrekking tot de ontwikkeling van het

kind.

Hieraan wordt op de volgende manier invulling gegeven:

· Voor de opvang wordt bij voorkeur een vaste gastouder bemiddeld

· Voorafgaand aan de opvang heeft er een kennismakingsgesprek en hebben

eventuele proefbezoeken plaatsgevonden.

· Omgang met (indien mogelijke) andere aanwezige kinderen wordt bekeken.

· Opvang wordt geboden in huiselijke sfeer.

· Uitwisseling/overdracht van informatie van de opvang tussen ouder en gastouder.

Wij raden dan ook aan een heen-en-weer schrift te gebruiken, waarin de ouders

alle belangrijke gegevens van het kind noteren en via een dagprogramma vermeld

kan worden hoe de dag is verlopen en/of er bijzonderheden zijn geweest.

Casus 1

Bas is erg verdrietig als zijn moeder hem naar de gastouder brengt. Hij gaat op de bank

zitten en is aan het huilen. De gastouder gaat naast Bas zitten en legt hem uit dat zijn

moeder gaat werken en hem ’s middags weer op komt halen. De gastouder zegt tegen

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 11

Bas dat het helemaal niet erg is om verdrietig te zijn. Ze vraagt aan Bas of hij misschien

zin heeft om een mooie tekening te maken voor zijn moeder. Dit vindt Bas een goed idee.

In casus 1 probeert de gastouder de emoties van Bas te verwoorden en toont begrip. Ze

biedt een activiteit aan waardoor hij op een positieve manier wordt afgeleid.

Een kind dat zich niet veilig voelt en/of verdrietig is zal een plekje uitzoeken om zich af

te zonderen. Als gastouder moet je hier rekening mee houden.

6.2 Persoonlijke competentie

Hiermee wordt gedoeld op brede persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid,

zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit die kinderen in staat stellen om allerlei

typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende

omstandigheden. Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. De gastouders houden

rekening met de ontwikkelingsfase van het kind, zij spelen in op wat het kind kan en wil.

Naast lichamelijke en persoonlijke verzorging van kinderen zijn veiligheid en

geborgenheid de basis voor het zelfvertrouwen van kinderen en is uitdaging de basis

voor zelfstandigheid.

Bij het aanbieden van activiteiten en materialen dient rekening gehouden te worden met

de verschillende leeftijden maar ook met de ontwikkelingsfase waarin het kind zit.

Tijdens het spel houdt de gastouder toezicht. Zij is degene die de grenzen aangeeft en

ingrijpt als zij dat nodig acht. Gastouderbureau BAZZ verwacht van de gastouders dat

zij de nadruk leggen op belonen en niet op straffen.

Hoe ziet men dit terug in de praktijk:

· Ieder kind mag zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo ontwikkelen.

· In samenspraak worden er richtinggevende regels opgesteld.

· De kinderen leren omgaan met andere kinderen.

· Positief gedrag belonen.

· Veiligheid binnen en buiten (wordt nader uitgewerkt in een risico- en

gezondheidsinventarisatie) Hier op volgend wordt een actieplan gemaakt.

Wat hierbij van belang is:

· Zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind.

· De keuze en het aanbod van speelgoed en activiteiten.

· De rol van de gastouder.

Casus 2

De gastouder is met Zarah (5) een puzzel aan het maken. Als de laatste stukjes gelegd

moeten worden vraagt de gastouder of Zarah de puzzel alleen wil afmaken.. De

gastouder zegt dat als ze er echt niet uitkomt, de gastouder haar zal helpen. Een paar

minuten later loopt Zarah trots naar de gastouder toe en laat de puzzel zien die zij

heeft gemaakt. De gastouder zegt dat ze het erg knap vindt dat Zarah die puzzel

helemaal alleen heeft gemaakt en laat hem aan de andere kinderen zien.

In casus 2 kiest de gastouder ervoor om Zarah de puzzel zelf te laten afmaken. Wel

rekeninghoudend met de ontwikkeling van Zarah. De gastouder begeleidt het kind op

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 12

weg naar de zelfstandigheid. Doordat Zarah de puzzel zelf heeft afgemaakt, vergroot

dit haar zelfvertrouwen en doet zij succeservaringen op.

6.3 Sociale competentie

Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale kennis en vaardigheden zoals het zich in een

ander kunnen verplaatsen, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten

voorkomen en oplossen en het ontwikkelen van de sociale verantwoordelijkheid.

Belangrijk aspect is de omgang met andere kinderen en volwassenen. In de omgang met

leeftijdsgenootjes en gastouder leert het kind de uitwerking van zijn gedrag op andere

mensen kennen. Hierdoor leert het kind inzicht te krijgen in zijn eigen gevoelens.

Tevens leert het kind al vroeg de betekenis van troosten, helpen, rekening houden met

anderen en omgaan met conflicten.

Het waarnemen van gevoelens van kinderen is belangrijk. Vanuit een pedagogische visie

wordt het positief benaderen van kinderen gestimuleerd.

Ouders en gastouders wisselen zoals eerder vermeld, informatie uit over de opvang van

het kind. Gastouderbureau BAZZ kan hiernaast de ouders en gastouders adviseren bij

eventuele vragen over opvang en opvoeding.

Hieraan wordt op de volgende manier invulling gegeven:

· De uitwisseling van informatie tussen thuis en de opvang gaat bij jonge kinderen

via een heen-en-weer schrift.

· Telefonische contacten/evaluatiegesprekken

· De nieuwsbrief van gastouderbureau BAZZ

· bijeenkomsten voor gastouders

· Huisbezoeken en jaarlijkse risico- en gezondheidsinventarisatie

Casus 3

Jamal is aan het spelen met autootjes. Michel wil ook met de autootjes spelen en komt

erbij zitten. Michel pakt een autootje en speelt ermee. Jamal vindt dit niet leuk en pakt

het autootje af. Michel begint hierop te huilen. De gastouder troost Michel maar legt

ook aan hem uit dat hij even had moeten vragen aan Jamal of hij met de autootjes mag

spelen. De gastouder zegt tegen Jamal dat hij het autootje niet mag afpakken en dat de

autootjes voor alle kindjes zijn, dus ook voor Michel. Ze vraagt aan Jamal hoe hij dit kan

oplossen. Tenslotte geeft Jamal het autootje terug aan Michel en gaan samen spelen.

In casus 3 legt de gastouder uit dat het niet leuk is als spullen worden afgepakt.

Kinderen (leeftijd kan hierbij meespelen) hebben soms geen zin om te delen of vinden

dat het speelgoed waar ze op dat moment mee spelen ook daadwerkelijk van hen is. Het

is goed om als gastouder duidelijk uit te leggen waarom bepaalde gedragingen niet

kunnen maar ook hoe je situaties moet oplossen. Zelf het goede voorbeeld geven is

hierbij erg belangrijk.

6.4 Overdracht van normen en waarden

Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de cultuur, etc eigen te

maken van de samenleving waarvan zij deel uit maken. Een gastouder heeft hierbij een

voorbeeldrol.

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 13

Een kind wordt gevormd door de omgang met volwassenen en andere kinderen. Kinderen

leren waarden en normen in de relatie, communicatie en interactie tussen kinderen

onderling en tussen kinderen en volwassenen.

Waarden geven uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde

gedragingen of gebeurtenissen. Het zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe

belangrijk mensen iets vinden.

Een gastouder verzorgt gastkinderen een (groot) gedeelte van de week. Hierdoor draagt

ze de verantwoordelijkheid over de waarden en normen die overeenkomen met die van

de ouders. Het is dan ook van belang dat de gastouders en ouders communiceren over

wat de wensen zijn in de opvoeding en voedingsaangelegenheden, omgang en regels met

betrekking tot elkaar en de kinderen. Kinderen leren spelenderwijs om op een

respectabele manier met elkaar om te gaan. In haar handelen en houding brengt een

gastouder waarden en normen over op de kinderen.

In praktijk zal de gastouder:

· kinderen leren respect te hebben voor elkaar. Respect dwing je niet af maar

laat je zien in de omgang met elkaar.

· kinderen accepteren zoals ze zijn. Ieder kind is uniek en daardoor verschillend.

(gesloten, druk, verlegen)

· kinderen op hun gemak stellen. Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid,

vertrouwen en geborgenheid wat van belang is voor hun ontwikkeling.

· kinderen de ruimte geven om zich te ontplooien (emotioneel, creatief,

motorisch, cognitief)

· het kind op een positieve manier stimuleren door complimentjes en uitleg te

geven over zijn gedrag

· structuur bieden aan het kind via dagindeling en het stellen van regels en

grenzen. Biedt kinderen veiligheid, op die manier weten ze waar ze aan toe zijn.

Met deze vier competenties heeft gastouderbureau BAZZ de volgende uitgangspunten:

· Het opvangadres voldoet aan de kwaliteitsnormen

· De opvang is aanvullend op de zorg en opvoeding thuis

· De kinderen staan centraal

· De opvang levert een bijdrage aan de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind

· Ouders worden betrokken bij de opvang

Casus 4.

Lotte (4) zit aan tafel een boterham te eten. Roan (3) en Layla (3) krijgen ook een

boterham. De gastouder legt een bordje met de boterham voor Roan neer en zegt:“

alsjeblieft Roan” Roan neemt een hap van zijn boterham. Lotte ziet dit gebeuren en

zegt: “Roan, je moet wel dankjewel zeggen hoor”

In casus 4 besteed de gastouder aandacht aan de normen zoals alsjeblieft en dankjewel

zeggen. De gastouder is zich bewust van haar voorbeeldrol en neemt dus zelf het goede

voorbeeld aan. In deze casus is het leuk om te zien dat de andere kinderen reageren op

het gedrag van Roan.

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 14

7 De inrichting van de omgeving

Via de inrichting van een ruimte kan een bijdrage worden geleverd aan een gevoel van

veiligheid en geborgenheid. Teven wordt het kind gestimuleerd om zich te ontwikkelen.

7.1 de binnenruimte

Het is van belang dat de woning voldoende uitdaging biedt voor het kind om

spelenderwijs te leren en te ontdekken. Op die manier kan het kind zijn eigen

spelmogelijkheden ontdekken. Gastouderbureau BAZZ adviseert de gastouders om

gebruik te maken van verschillende hoeken zodat kinderen kunnen kiezen waar en met

welk speelgoed ze willen spelen. Denk hierbij aan een leeshoek, blokkenhoek, poppenhoek

en een knutseltafel. Er moet voldoende loopruimte gecreëerd worden zodat kinderen

zich vrij kunnen bewegen. Een kind moet 3,5 m

2

tot zijn beschikking hebben. Het is aan

te raden om gebruik te maken van thema’s en het speelgoed en de activiteiten op dit

thema aan te sluiten. Speelgoed moet toegankelijk zijn voor kinderen en mag zo nu en

dan veranderd worden.

Tevens moet er een aparte slaapkamer zijn waar de kinderen rustig kunnen slapen.

Middels de risico inventarisatie wordt de binnenruimte gescreend en gecontroleerd

zodat de woning voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Hierbij gaat het

vooral om de veiligheid en hygiëne van de woning en de tuin.

7.2 de buitenruimte

De meeste gastouders zullen over een buitenruimte beschikken. Echter is dit niet altijd

het geval. Wanneer de gastouder geen buitenruimte ter beschikking heeft moet er

gekeken worden naar de buitenspeelmogelijkheden die in de buurt van de woning te

vinden zijn.

De buitenruimte moet veilig en overzichtelijk zijn zodat alle kinderen zichtbaar zijn.

Scherpe en gevaarlijke onderdelen moeten worden

vervangen of weggehaald. Wanneer er mogelijkheden zijn is het prettig als de gastouder

ook wat materialen aanschaft waar buiten mee gespeeld kan worden. Tevens moet de

buitenruimte een stevig omheining hebben.

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 15

8 Dagprogramma en activiteiten

Kinderen hebben baat bij veel structuur en regelmaat. Dit biedt hen houvast en

zekerheid en weten ze waar ze aan toe zijn en/of wat ze kunnen verwachten. Je veilig

voelen is een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen.

8.1 dagplanning en ritme

Een dagplanning is een goed hulpmiddel om kinderen veiligheid, houvast en

herkenbaarheid te bieden. Tevens biedt dit de gastouder ook een leidraad om een

invulling aan haar dag te geven. Voor de ouders is

het prettig dat zij op deze manier een indruk

hebben van de dagbesteding van hun kind(eren).

Gastouders kunnen hier hulpmiddelen voor

gebruiken, denk hierbij aan een

planbord/magnetenbord met plaatjes. Deze zijn

gemakkelijk aan te schaffen en ze kunnen de

kinderen d.m.v. plaatjes zien wat ze die dag allemaal

gaan doen. (visualiseren)

Het is verstandig om samen met de vraagouders het ritme van hun kind(eren) te

bespreken. Het biedt kinderen immers houvast wanneer ze op vaste tijden te eten en te

drinken krijgen, hun middagslaapje doen etc.

8.2 activiteiten

Knutselen, voorlezen, liedjes zingen, naar de speeltuin gaan, zijn activiteiten die een

gastouder zou kunnen ondernemen met haar gastkinderen. Het is belangrijk dat er

wordt gezocht naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning, zelfstandig

werken of samenwerken.

Het is echter niet de bedoeling dat de gastouder de kinderen de gehele dag voorziet

van allerlei activiteiten. Kinderen moeten ook leren zichzelf te vermaken. Hiermee

wordt de creativiteit van kinderen vergroot.

Kinderen beleven veel plezier met het werken aan thema’s zoals herfst, winter,

moederdag, sinterklaas enz. Voor ouders is het leuk om te zien wat hun kinderen bij de

gastouder gemaakt hebben. Tevens worden er tijdens het knutselen tal van

vaardigheden ontwikkeld zoals, schrijven, knippen, (fijne motoriek), taal (woordenschat

wordt vergroot).

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 16

9. Samenwerking vraag- en gastouders

9.1 Wenperiode

Wanneer kinderen voor het eerste naar de gastouder gaan is dit een enorme

verandering voor het kind. Om de overgang tussen gezinssituatie en opvangsituatie zo

goed mogelijk te laten verlopen, adviseren wij om het kind met de gastouder te laten

wennen. Het is verstandig om een kind een à twee keer een dagdeel bij de gastouder te

brengen voordat de daadwerkelijke opvang ingaat.

Door het gastkind te laten wennen:

·

kan het zich vertrouwd raken met de omgeving.

·

kan zij zich vertrouwd raken met de gastouder en andersom.

·

kunnen vraagouder en gastouder aan elkaar wennen.

Een goede wenperiode vormt de basis voor het verdere verloop van de opvang.

9.2. Communicatie

De inbreng van de eigen ouders/verzorgers is van grote betekenis. Een prettige relatie

tussen de vraag- en gastouders die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, heeft een

zeer positieve invloed op het kind. Met elkaar in gesprek gaan en blijven over de

opvoeding van het gastkind is de basis om goede opvang te kunnen bieden. Tijdens de

opvang worden er door het gastouderbureau momenten vastgelegd om te evalueren,

deze vinden in ieder geval een keer per jaar plaats en na de proeftijd van zes weken.

Tijdens het brengen en het halen van het kind is er vaak de mogelijkheid om praktische

zaken/gebeurtenissen te bespreken en/of over te dragen.

Gastouderbureau BAZZ adviseert ouders om gebruik te maken van een

heen-en-weerschriftje

.

Hierin worden allerlei gebeurtenissen genoteerd en worden de ouders op de

hoogte gebracht van de ontwikkeling van hun kind. Goede afspraken zijn essentieel voor

een goede samenwerking. Daarnaast is het van groot belang dat beide partijen open en

eerlijk met elkaar communiceren.

Vraagouders/verzorgers hebben recht op volledige informatie over de wijze waarop de

gastouders met hun kind omgaan.

9.3 Privacy

Respect voor elkaars mening, opvattingen, religie en cultuur is de basis voor een

succesvolle en goede samenwerking. Beide partijen moeten zich in de gezamenlijke

aanpak kunnen blijven vinden. Vraag- en gastouder horen en zien veel van elkaar. Het

gastouderbureau verlangt van beide partijen, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met

privacygevoelige informatie.

Wanneer de gastouderopvang in het huis van de vraagouders plaats vindt is het van

belang om duidelijke afspraken te maken over het gebruik van ruimtes, kasten etc. Zo

wordt voorkomen dat de gastouder de privacy van de ouders aantast.

Pedagogisch Beleidsplan 2014 Pagina 17

10. Kindermishandeling

Kindermishandeling staat voor ‘niet goed handelen’, handelingen verrichten waar het kind

last van ondervindt. Voorbeelden hiervan zijn lichamelijke mishandeling, geen aandacht

en genegenheid geven, kleineren of uitschelden. Een risicofactor is een kleine

draagkracht ten opzichte van de grote draaglast. Ouders willen het beste voor hun

kinderen maar zijn door omstandigheden niet altijd in staat de lasten te dragen. Dit kan

in sommige gevallen leiden tot mis-handeling.

Als gastouder kun je de eerste aanzet tot

hulpverlening zijn voor het kind. De

gastouder doet dit door te vertellen aan de

ouders wat zij bij het kind ziet. Het is

belangrijk om objectief (zonder je mening te

geven) te vertellen wat de gastouder ziet. De

gastouder heeft bijvoorbeeld gezien dat het

kind stil is en spreekt de ouder hierop aan

door te zeggen: ‘het valt me op dat ze erg

stil is vandaag’. De gastouder laat in het

midden wat zij verder denkt omdat zij de

ouder niet wil afschrikken of vals wil

beschuldigen. Hetzelfde kan gedaan worden

als een kind blauwe plekken heeft: ‘ik zie

blauwe plekken’. Het is van groot belang dat dit concreet gehouden wordt, zodat er bij

een volgende keer op terug kan worden gekomen. Tegelijk laat de gastouder weten dat

er goed voor het kind gezorgd wordt, de gastouder heeft immers gezien hoe het met

het kind gaat.

Als de gastouder ondanks bovenstaande benadering mishandeling blijft vermoeden, kan

zij contact opnemen met een van de bemiddelingsmedewerker van GOB BAZZ.

Voor ons protocol kindermishandeling verwijzen we u door naar onze website

"http://www.gastouderbureaubazz.nl"